28 กรกฎาคม 2552

ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจุบัน


นางสาวประภาพรรณ จิตนุ้ย
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปะหัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี
และ อาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพ
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2537 – 2539 ชนะเลิศศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้หลายสีระดับจังหวัด
ปี 2537 ชนะเลิศศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้หลายสี ระดับภาคใต้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 47 จังหวัดภูเก็ต (ประเภททีม)
ปี 2538 ชนะเลิศศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้หลายสี ระดับภาคใต้ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 48 จังหวัดภูเก็ต (ประเภททีม)
ปี 2539 ชนะเลิศศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้หลายสี ระดับภาคใต้ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 49 จังหวัดยะลา (ประเภททีม)

นางสาวอุษณีย์ ยังเจริญ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปะหัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพ
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2537 – 2539 ชนะเลิศศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้หลายสีระดับจังหวัด
ปี 2537 ชนะเลิศศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้หลายสี ระดับภาคใต้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 47 จังหวัดภูเก็ต (ประเภททีม)
ปี 2538 ชนะเลิศศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้หลายสี ระดับภาคใต้ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 48 จังหวัดภูเก็ต (ประเภททีม)
ปี 2539 ชนะเลิศศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้หลายสี ระดับภาคใต้ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 49 จังหวัดยะลา (ประเภททีม)
นางสาวสกานาเรียน ฮะยบิลัง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปะหัตกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและ อาชีวศึกษาวิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพ
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2536 -2538 ชนะเลิศการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด
ปี 2537 ชนะเลิศการเขียนภาพจิตกรรมสีน้ำ ระดับจังหวัด
ปี 2539 ชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับภาคใต้ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 49 จังหวัดยะลา
นางสาวอารยา สุธาประดิษฐ์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2538 – 2539 ชนะเลิศการออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับจังหวัด
ปี 2539 ชนะเลิศการออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับภาคใต้ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่
49 จังหวัดยะลา
นายสราวุธ บำรุงชู
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2540 – 2542 ชนะเลิศศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้หลายสีระดับจังหวัด
ปี 2541 ชนะเลิศศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้หลายสี ระดับภาคใต้ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 50 จังหวัดระนอง (ประเภททีม)
ปี 2542 ชนะเลิศศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้หลายสี ระดับภาคใต้ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 51 จังหวัดสตูล (ประเภททีม)
ปี 2538 – 2543 ชนะเลิศการเขียนภาพจิตรกรรมสีโปสเตอร์ ระดับจังหวัด
ปี 2539 รองชนะเลิศการเขียนภาพจิตรกรรมสีโปสเตอร์ ระดับภาคใต้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 48 จังหวัดยะลา
ปี 2540 รางวัลชมเชยการเขียนภาพจิตรกรรมสีโปสเตอร์ ระดับภาคใต้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 49 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี 2541 รองชนะเลิศการเขียนภาพจิตรกรรมสีโปสเตอร์ ระดับภาคใต้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 50 จังหวัดระนอง
ปี 2542 รองชนะเลิศการเขียนภาพจิตรกรรมสีโปสเตอร์ ระดับภาคใต้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 51 จังหวัดสตูล
ปี 2539 – 2541 ชนะเลิศศิลปะการออกแบบโฆษณาระดับจังหวัด
ปี 2540 รางวัลชมเชยการออกแบบโฆษณา ระดับภาคใต้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 49 จังหวัดศรีธรรมราช
ปี 2541 รองชนะเลิศการการออกแบบโฆษณา ระดับภาคใต้ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 50 จังหวัดระนอง
ปี 2540 ชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
ปี 2540 เป็นตัวแทนนักเรียนระดับเขตการศึกษา 2 เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ได้รับรางวัลสร้างสรรค์ระดับประเทศ ณ หอประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพ
ปี 2541 ชนะเลิศการออกแบบพาณิชยศิลป์ ระดับเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
ปี 2541 ชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
ปี 2541 รองชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพออกแบบพาณิชยศิลป์ ระดับประเทศงานมหกรรมวิชาการ ณ โรงเรียนบดินเดชา กรุงเทพ
นางสาวจิราภรณ์ บุญชูดวง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2539 ชนะเลิศการวาดภาพจิตรกรรมลายไทย ระดับจังหวัด
ปี 2541 ชนะเลิศการเขียนภาพจิตรกรรมสีน้ำ ระดับจังหวัด
ปี 2541 รองชนะเลิศการเขียนภาพจิตรกรรมสีน้ำ ระดับเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
นางสาวอารีรัตน์ ขุนภิบาล
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2539 ชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัด
ปี 2539 ชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลาเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ณ โรงเรียนทวีธาภิเสก กรุงเทพ
นางสาวสมใจ อาษากิจ
สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตูลวิทยา
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2538 - 2540 ชนะเลิศการวาดภาพจิตรกรรมสีน้ำ ระดับจังหวัด
ปี 2538 รองชนะเลิศการวาดภาพจิตรกรรมสีน้ำ ระดับเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
ปี 2538 รองชนะเลิศการวาดภาพอนุรักษ์ธรรมชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2539 รองชนะเลิศการเขียนภาพจิตรกรรมสีน้ำ ระดับภาคใต้ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 48 จังหวัดยะลา
ปี 2540 รางวัลชมเชยการวาดภาพจิตรกรรมสีน้ำ ระดับภาคใต้ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 49 จังหวัดศรีธรรมราช
ปี 2540 ชนะเลิศการออกแบบสิ่งพิมพ์ ระดับภาคใต้ จังหวัดพังงา
นางสาวนุชนาฎ บัวเพ็ชร
สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตูลวิทยา
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2543 ชนะเลิศการวาดภาพจิตรกรรมสีโปสเตอร์ ระดับจังหวัด
ปี 2543 ชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตการศึกษา 2 จังหวัด
ยะลา
ปี 2543 รางวัลชมเชยการวาดภาพจิตรกรรมสีโปสเตอร์ ระดับภาคใต้ จังหวัดสุราษฏธานี
ปี 2543 รางวัลศิลปินมิรินด้า ของบริษัทเสริมสุข จำกัด ครั้งที่ 8 ระดับภาคใต้ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ปี 2544 ชนะเลิศศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้สีเดียว ระดับจังหวัด
ปี 2544 รางวัลชมเชยศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้สีเดียว ระดับภาคใต้ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ปี 2544 ชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้น ระดับเขตการ
ศึกษา 2 จังหวัดยะลา เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
ปี 2545 - 2546 ชนะเลิศการออกแบบโฆษณา ระดับจังหวัด
นางสาวรัชฎา ยาบา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2543 ชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับจังหวัด
ปี 2543 รางวัลชมเชยการออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี 2544 รองชนะเลิศการออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับภาคใต้ จังหวัดระนอง
นายไพฑูรย์ ยอดคง
สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2543 – 2544 ชนะเลิศศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ ระดับจังหวัด
ปี 2543 รองชนะเลิศศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ ระดับภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี 2543 ชนะเลิศการวาดภาพ น้ำพระทัยเผื่อแผ่ไพศาล ของบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย
ระดับ ภาคใต้
ปี 2544 ชนะเลิศภาพพิมพ์แกะไม้ ระดับภาคใต้ จังหวัดระนอง
นางสาวกฤติกา อ่อนหวาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมัฑณนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2539 – 2540 ชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับจังหวัด
ปี 2539 รองชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับภาคใต้ จังหวัดยะลา
ปี 2540 ชนะเลิศการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวละออง ชุติระกะ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี2544 ชนะเลิศการวาดเส้นแสงเงาระดับจังหวัด
ปี 2544 รองชนะเลิศการวาดเส้นประกอบแสงเงา ระดับภาคใต้ จังหวัดระนอง
นางสาวศยามล เจริญสุข
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพ
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2545 ชนะเลิศออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับจังหวัด
ปี 2545 รองชนะเลิศออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับภาคใต้ จังหวัดสงขลา
นางสาวศิริณา เจริญสุข
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต กรุงเทพ
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2545 รางวัลชนะเลิศการออกแบบพาณิชยศิลป์ ระดับจังหวัด
ปี 2545 รางวัลชมเชยการออกแบบพาณิชยศิลป์ ระดับภาคใต้ จังหวัดสงขลา
นางสาววริษา สุไลหมัน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2545 ชนะเลิศศิลปปะติด ปรีสเปิดโลกการเรียนรู้ระดับภาคใต้ ประเภททีมระดับ
ภาคใต้
ปี 2545 รางวัลชมเชยศิลปปะติด ปรีสเปิดโลกการเรียนรู้ระดับภาคใต้ ประเภททีมระดับประเทศ
นางสาววรรณวิภา แซ่เลี่ยว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2545 ชนะเลิศศิลปปะติด ปรีสเปิดโลกการเรียนรู้ระดับภาคใต้ ประเภททีมระดับ
ภาคใต้
ปี 2545 รางวัลชมเชยศิลปปะติด ปรีสเปิดโลกการเรียนรู้ระดับภาคใต้ ประเภททีมระดับประเทศ
นางสาวนุชรานี เดาะหล๊ะ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2545 ชนะเลิศศิลปปะติด ปรีสเปิดโลกการเรียนรู้ระดับภาคใต้ ประเภททีมระดับ
ภาคใต้
ปี 2545 รางวัลชมเชยศิลปปะติด ปรีสเปิดโลกการเรียนรู้ระดับภาคใต้ ประเภททีมระดับประเทศ
นางสาววัชรา บุรีศรี
สำเร็จศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์ จุฬาลงกนณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2541 ชนะเลิศการออกแบบพาณิชยศิลป์ ระดับเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
ปี 2543 รางวัลชมเชยการประกวดโครงการเรือเยาวชนสร้างสรรค์ไทย
ปี 2544 ชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตการศึกษา 2 จังหวัด
ยะลา เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
ปี 2544 รองชนะเลิศจิตรกรรมสีโปสเตอร์ ระดับภาคใต้ จังหวัดระนอง
ปี 2544 ชนะเลิศการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับเขตการศึกษา 2 จังหวัด
ยะลา เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
ปี 2545 ชนะเลิศศิลปปะติด ปรีสเปิดโลกการเรียนรู้ระดับภาคใต้ ประเภททีมระดับ
ภาคใต้
ปี 2545 รางวัลชมเชยศิลปปะติด ปรีสเปิดโลกการเรียนรู้ระดับภาคใต้ ประเภททีมระดับประเทศ
ปี 2546 รองชนะเลิศจิตรกรรมสีโปสเตอร์ ระดับภาตใต้ จังหวัดระนอง
นางสาวน้องนุช บุรีศรี
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพ
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2540 ชนะเลศจิตรกรรมสีน้ำ ระดับจังหวัด
ปี 2541 รองชนะเลิศจิตรกรรมสีน้ำ ระดับเขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา
ปี 2543 รองชนะเลิศจิตรกรรมสีน้ำ ระดับภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี 2544 ชนะเลิศจิตรกรรมสีน้ำ ระดับภาคใต้ จังหวัดระนอง
ปี 2545 ชนะเลิศจิตรกรรมสีน้ำ ระดับภาคใต้ จังหวัดสงขลา
ปี 2545 ชนะเลิศศิลปปะติด ปรีสเปิดโลกการเรียนรู้ระดับภาคใต้ ประเภททีมระดับ
ภาคใต้
ปี 2545 รางวัลชมเชยศิลปปะติด ปรีสเปิดโลกการเรียนรู้ระดับภาคใต้ ประเภททีมระดับประเทศ
นางสาวชนิตา สุขกล่ำ
กำลังศึกษาคณะพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนอยู่โรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2548 รองชนะเลิศการวาดภาพต่อต้านยาเสพติด จังหวัดสตูล
ปี 2548 ชนะเลิศการวาดภาพจิตรกรรมสีน้ำ มหกรรมวิชาการเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
ปี 2549 รางวัลเกียรติบัตรศิลปกรรมเยาวชน ปตท. ระดับภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี 2550 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองงานมหกรรมวิชาการโรงเรียนจุฬาภรณราช
วิทยาลัยสตูล
นายวิษณุ พิภพเกรียงไกล
กำลังศึกษาคณะการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนอยู่โรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2549 รางวัลเกียรติบัตรศิลปกรรมเยาวชน ปตท. ระดับภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวนัฎฐา ใจดี
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมัยเรียนอยู่โรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2549รางวัลเกียรติบัตรศิลปกรรมเยาวชน ปตท. ระดับภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี 2549 ผ่านเข้ารอบ 20 คน การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์
นายอนุรักษ์ ชลมุณี
กำลังศึกษาคณะการถ่ายภาพยนต์ มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพ
ผลงานด้านศิลปะเมื่อสมันเรียนอยู่โรงเรียนสตูลวิทยา
ปี 2545 รองชนะเลิศจิตรกรรมสีน้ำ ระดับจังหวัด
ปี 2546 ชนะเลิศจิตรกรรมสีน้ำ ระดับจังหวัด
ปี 2548 รองชนะเลิศจิตรกรรมสีโปสเตอร์ ระดับจังหวัด
ปี 2548 ชนะเลิศจิตรกรรมสีน้ำมหกรรมวิชาการเขตพื้นที่การศึกษาสตูล
ปี 2549 รางวัลเกียรติบัตรศิลปกรรมเยาวชน ปตท. ระดับภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี 2549 รางวัลชมเชยการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2550 รองชนะเลิศอันดับ 2 การวาดภาพน้ำเพื่อชีวิต กรมทรัพยากรน้ำ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี กรุงเทพ
นางสาวนิสา แสงชู
กำลังศึกษาคณะสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มหาวิท
ยาลัยฮั่วเฉี่ยว กรุงเทพ
ผลงานด้านศิลปะเมื่อเรียนอยู่โรงเยนสตูลวิทยา
ปี 2545 ชนะเลิศจิตรกรรมสีโปสเตอร์ ระดับจังหวัด
ปี 2545 ชนะเลิศการวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
ปี 2546 ชนะเลิศจิตรกรรมสีโปสเตอร์ ระดับจังหวัด
ปี 2547ชนะเลิศการวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ
ปี 2547 รางวัลชมเชยการวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ
ปี 2547 รางวัลชมเชยการวาดภาพศิลปกรรม ปตท. ระดับมัธยมต้น มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปี 2548 ชนะเลิศการวาดภาพยาเสพติด จังหวัดสตูล
ปี 2548 ชนะเลิศการวาดภาพงานว่าวประเพณีจังหวัดสตูล
ปี 2548 รองชนะเลิศการวาดภาพยาเสพติด ของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดภาคใต้ จังหวัดสงขลา
ปี 2549ชนะเลิศารวาดภาพรางวัลศิลปินรุ่นเยาว์ จังหวัดสตูล
ปี 2549 รางวัลชมเชยการวาดภาพเขียนป่าให้แม่ ของกรมทรัพยากรธรณี ระดับภาคใต้ ณ อ่าวพระนาง จังหวัดกระบี่
ปี 2549 รางวัลเกียรติบัตรศิลปกรรมเยาวชน ปตท. ระดับภาคใต้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
นายฮาสัน เตบสัน
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลงานด้านศิลปะ
ปี2550 ชนะเลิศการเขียนภาพแสดงเรื่องราวระดับจังหวัด
ปี2550เกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันการวาดภาพแสดงเรื่องราวระดับภาคใต้
ปี2550เกียรติบัตรการร่วมแสดงผลงานศิลปกรรม ปต.ทภาคใต้
ปี2550

1 ความคิดเห็น:

  1. ขอขอบคุณครูพงษ์ที่ไม่เคยลืมพวกเราไม่ว่าจะกี่ปีครูคนนี้อยู่ในใจเสมอ

    ตอบลบ